اين وبلاگ جهت همفكري معلم پايه دوم ابتدايي ايجاد و شروع به كار كرده است

 

a                                                                                            نمونه طرح درس                                                 

نام درس :ریاضی                                         پایه ی : دوم                                                  نام معلم :شورگشتی                         سرگروه آموزشی

 

1-اهداف کلی:نقطه

اهداف مرحله ای:خط-نقطه-نقطه ی مشترک

ارزشیابی ورودی:شناخت خطوط                در دفتر خود یک خط راست بکشید. 

                                                                        در دفتر خود یک خط خمیده بکشید.

                                                                         در دفتر خود یک خط شکسته بکشید.

روش تدریس:فعالО                                 نیمه فعالO                                                          استدلالیO

سازماندهی کلاس: انفرادیO                    گروهیO                                                      هردوO

2-مراحل تدریس:

زمان

 

 

 

 

3

 

 

 

 

ردیف

هدفهای مرحله ای

                            فعالیتهای یادگیری

بحث و گفت و گو

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

خط

 

 

 

 

 

 

نقطه

 

 

 

 

نقطه مشترک

 

 

 

 

 

با خط کش یک خط راست در دفتر خود بکشید

با سیم فلزی یک خط راست درست کنید

با خط کش خط خمیده بکش :نمی توان

 

 

 

 

نخ را گره زن

یک خط بکش و یک نقطه روی آن مشخص کن

 

 

 

یک  میز قرار بده سیم راست شود

سیم راست یا خمیده دیگر روی آن قرار بده

در دفتر خود یک خط راست بکش

یک خط راست دیگر بکش که از روی این خط عبور کند(همدیگر را قطع کند)

از دانش آموزان می خواهیم یک خط راست در دفتر خود بکشند.می پرسیم:حسن جان چکار کردی؟  با چه وسیله ای خط کشیدی؟.حالا با سیمی که آورده اید یک خط راست درست کن.چی شد؟   این خط چیه؟سوالات را در مورد سایر خطوط شکسته و خمیده از دانش آموزان سوال می کنیم.

 

خوب فکر کنید.چه کار کردید؟ یک گره دیگر بزنید

یک خط رسم کنید و در در روی آن با مداد رنگی یک یا چند نقطه بگذارید و شماره گذاری کنید.

 

 

یک سیم یا چوب یا نی را روی سیم دیگر بگذارید.س:چه کار کردید؟چی شد؟به دانش آموزان می فهمانیم که یکدیگر را در یک نقطه قطع می کنند.این کار را روی دفتر انجام دهند.نقاط مشترک را پررنگ کنید.

حالا دو نقطه روی خط بگذارید .یک خط راست بکشید.با دونقطه ی دیگر خط خمیده بکشندو...

زمان

 

 

5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

فعالیتهای تدریس(شروع با بحث و گفت و گو)

از بچه ها سوال می کنیم کی می دونه خط راست چیه؟  داستان خرگوش و هویج یادتان هست؟    خرگوش از کدام راه زودتر به هویج ها رسید؟با سیم و نخ خط های راست را نشان دهید.روی دفتر تان دو نقطه بگذارید.از بچه ها می خواهیم از این دو نقطه یک خط راست دیگر بکشید.آیا می توانید؟(تمرین و تکرار)

 

حالا دو نقطه بگذارید.این کار را با خط خمیده انجام دهید.آیا خط های خمیده شما عین هم است؟چند تا خط خمیده  می توانیم که این دو خط را به هم وصل کند؟

حالا یک نقطه بگذارید.با سیم یا نی یا با چوب از روی نقطه با نی یک خط راست در آورید. با یک نی دیگر این کار را انجام دهید.در دفتر خود یک نقطه بگذارید.یک خط راست بکشید از روی نقطه رد شود(قطع کند)یک خط دیگر بکشید.آیا می توانیم خط های دیگر بکشیم؟این کار را انجام دهید.

سوال:چند خط راست از روی یک نقطه رد می شود(می گذرد)؟

 

یک سیم را روی سیم دیگر قرار بده.چه کار کردید؟چی شد؟  جواب:از روی هم رد شد و دو تا خط یکدیگر را قطع کردند.این کار را با وسایل مختلف مثل نخ –نی –و چوب ادامه می دهیم.

در ادامه در دفتر خودشان یک خط راست بکشند.یک خط راست دیگر طوری بکشید که از روی این خط بگذرد  و این خط را قطع کند. نقاط مشترک را پر رنگ کن.

این کار را با خطوط دیگر تمرین و تکرا ر می کنیم تا مفاهیم به خوبی انتقال پیدا کند.

 

 

توجه:سعی ما بر این است که دانش آموزان در تدریس فعال باشند و معلم فقط نقش ناظر را داشته باشد.

 

 

 

زمان

 

 

زمان در مرحله قبل منظور شده است

 

 

4

رجوع به کتاب:از بچه ها می خواهیم کتاب را باز کنندو صفحه ی 61 کتاب را بیاورند.روی خط خمیده چند نقطه بگذارندو نام گذاری کنند.سپس از نقطه 1 به 2 یک خط راست و یا خمیده بکشند و به سوال ها پاسخ دهند.در ص63 نقاط مشترک را پر رنگ کنید.دو خط راست را طوری بکشنید که یکدیگر را در یک نقطه قطع کنند.و....

زمان

 

7

 

 

5

کنترل و ارزشیابی:در حین انجام تکالیف و تمرینات کتاب معلم به عنوان راهنما عمل می نماید و اشتباهات دانش آموزان را کنترل می کندتا یادگیری مفهوم نقطه به درستی انجام شود.همچنین اگر این مفهوم به خوبی انتقال داده نشده بود معلم باید سعی کند ،با روشهای دیگر این مفاهیم را انتقال دهد.

زمان

 

5

 

 

6

رفع اشکال:اگر در حین انجام تکالیف دانش آموز فعالیتی را انجام نداد،نسبت به رفع اشکال دانش آموز اقدام می نماییم و یا این که راهها(روشهای)مکمل را برای یادگیری مفهوم به دانش آموز ارائه می کنیم.

زمان

3

 

 

7

تعیین تکلیف:از دانش آموزان می خواهیم برای جلسه ی بعد در دفتر خود یک خط راست و یک خط خمیده را طوری رسم کنند که این دو خط یکدیگر را در سه نقطه قطع کنند.سپس این سه نقاط مشترک را پر رنگ نمایید.

زمان

2

 

 

                                                                                               نمونه طرح درس                                                 

نام درس                                          پایه ی                                                   نام معلم                                  آموزشگاه

 

اهداف کلی:

اهداف مرحله ای:

ارزشیابی ورودی:

 

 

روش تدریس:فعالО                                 نیمه فعالO                                                             استدلالیO

سازماندهی کلاس: انفرادیO                    گروهیO                                                      هردوO

 

زمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

هدفهای مرحله ای

                            فعالیتهای یادگیری

بحث و گفت و گو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

فعالیتهای تدریس(شروع با بحث و گفت و گو)

زمان

4

رجوع به کتاب:

زمان

5

کنترل و ارزشیابی:

زمان

6

رفع اشکال:

زمان

7

تعیین تکلیف

زمان

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 22:31  توسط سيد صالح شورگشتي  |